PRIVACYVERKLARING STICHTING HOES


Stichting HOES is een educatieve stichting met als doel om een leeromgeving te creëren voor (toekomstige) organisatoren en medewerkers in de evenementenbranche. Lowlands Parking is een project van Stichting HOES waarbij mensen de gelegenheid krijgen om praktische werkervaring op te doen op het Lowlands Festival. Dit in praktisch zin door het uitvoeren een aantal werkzaamheden op het gebied van de logistiek, anderzijds door direct betrokken te zijn bij het werk achter de schermen van het festival.

In opdracht van stichting HOES voert de Event Farm het project Lowlands Parking uit.

Om uitvoering te kunnen geven aan dit project heeft Stichting HOES de website "www.lowlandsparking.nl" in beheer.

Vrijwilligers kunnen gebruik maken van deze website, door zich in te schrijven als medewerker voor Lowlands Parking. Hiertoe stellen zij (persoons)gegevens ter beschikking aan Stichting HOES.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Stichting HOES acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De gegevens van de vrijwilligers worden door Stichting HOES zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij verwerking houdt Stichting HOES zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) stelt. Stichting HOES is in de zin van de Avg verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam conform identiteitsbewijs
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Noodnummer van familie of vrienden
 • Vegetariër ja of nee
 • Bezit van rijbewijs
 • Bezit van heftruck certificaat
 • Bezit van EHBO of BHV vaardigheden

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Stichting HOES bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van je emailadres van twee jaar, zodat we je ook voor het volgende jaar kunnen laten weten dat we weer opzoek zijn naar vrijwilliger voor Lowlands. Je overige persoonsgegevens worden één jaar bewaard.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Stichting HOES verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen je gegevens delen met de Event Farm voor de uitvoering van het project, de organisatie van Lowlands; Mojo Concert B.V., de Stichting Verkeersregelaars Nederland en de gemeente Dronten, die jouw in dienst neemt als verkeersregelaar. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting HOES blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Stichting HOES neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@lowlandsparking.nl. Stichting HOES heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • De persoonsgegevens worden opgeslagen in een versleutelde database op de server. Dit betekent dat niemand de gegevens uit de database kan lezen, en je overige gegevens niet te herleiden zijn naar jouw persoon. Alle overige bestanden waarin persoonsgegevens staan zijn voorzien van een wachtwoord.
 • De verwerking en inzage van je persoonsgegevens wordt alleen uitgevoerd door de commissieleden van Lowlands Parking. Dit zijn voor Lowlands 2019 vijf personen: Jonneke, Maaike, Nicky, Ruben en Jolanda. Zij kunnen alleen bij jouw gegevens via een omgeving waarvoor ze moeten inloggen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Stichting HOES gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting HOES en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lowlandsparking.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stichting HOES wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons